Nhiệm vụ của cấp ủy và bí thư đảng ở cơ sở

(14/12/2010 07:12)

Tổ chức đảng ở cơ sở là cầu nối giữa Đảng với cán bộ, đảng viên (ĐV) và nhân dân, là nơi nắm bắt, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước đến với nhân dân. Điểm 1, Điều 21, Điều lệ Đảng khẳng định: "Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở". Vì vậy, nhiệm vụ của cấp ủy và bí thư đảng ở cơ sở rất quan trọng, được xác định một số nội dung cơ bản như sau:

Lãnh đạo chi bộ, đảng bộ chấp hành nghị quyết của cấp trên: Cấp ủy và bí thư đảng có trách nhiệm tổ chức thảo luận, quán triệt nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là cấp trên trực tiếp, xây dựng chương trình hành động của địa phương cơ sở, có trách nhiệm theo dõi thường xuyên, báo cáo kịp thời với chi bộ, đảng bộ và cấp trên trực tiếp các vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Lãnh đạo công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ: Trên cơ sở có quan niệm đúng về chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ, cấp ủy và bí thư đảng phải xác định được cụ thể nội dung sinh hoạt, biết lựa chọn các hình thức, phương pháp sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ đa dạng, phong phú, có hiệu quả.

Để phát huy tính tiên phong của ĐV trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cấp ủy và bí thư đảng phải chăm lo nâng cao chất lượng của từng ĐV và toàn bộ đội ngũ ĐV, chú trọng công tác giáo dục gắn rèn luyện, phân công, quản lý ĐV, công tác sàng lọc ĐV không đủ tiêu chuẩn và phát triển ĐV nhằm trẻ hóa, trí tuệ hóa Đảng.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, thực hiện tư cách ĐV là một chức năng lãnh đạo, một bộ phận trong công tác xây dựng Đảng, một đặc trưng của lãnh đạo, quản lý phải được cấp ủy và bí thư đảng thực hiện thường xuyên, kịp thời, liên tục, có hiệu quả.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, cơ sở: Xuất phát từ đặc điểm của mỗi loại hình cơ sở, trên cơ sở nắm vững các vấn đề cơ bản về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh..., cấp ủy và bí thư đảng phải biết lãnh đạo cơ quan chuyên môn thống nhất chương trình, kế hoạch công tác và những biện pháp lớn hàng năm, 6 tháng, 3 tháng, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, kết hợp công tác kiểm tra Đảng, thanh tra Nhà nước, thanh tra nhân dân để giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh hàng ngày trong thực tiễn, mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tiến bộ xã hội ở địa bàn dân cư.

Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân: Sức mạnh của Đảng nhờ gắn với dân, thông qua hệ thống tổ chức đoàn thể nhân dân, thông qua xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vì thế, cấp ủy và bí thư đảng phải giúp các đoàn thể nắm vững chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của mỗi tổ chức đoàn thể. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy và bí thư đảng đối với các đoàn thể nhân dân: Vận động, thuyết phục, khuyến khích, tạo điều kiện, tổ chức kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của mỗi cán bộ, ĐV, để các tổ chức đoàn thể xây dựng được quy chế có các chương trình hành động cụ thể, thiết thực trên cơ sở các định hướng chính trị của Đảng.

                                   NGUYỄN MINH DŨNG

                                    (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Họ tên (Cần phải nhập)
Địa chỉ
Email (không hiện lên trang)
Điện thoại (không hiện lên trang)
Tiêu đề (bắt buộc phải nhập)
Ý kiến của bạn (nhập bằng tiếng Việt có dấu)

Các bài viết khác

Đảng viên hỏi, Tòa soạn trả lời (23/12/2010 08:12)
Tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân (23/12/2010 08:12)
Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nâng lên (23/12/2010 08:12)
Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử (21/12/2010 07:12)
Huyện Phú Quốc nhiều tập thể, cá nhân học và làm theo Bác (21/12/2010 07:12)
Tuyên giáo vùng biên hướng về cơ sở (17/12/2010 09:12)
“Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” (17/12/2010 09:12)
Thực hiện lời Bác dạy bằng hành động cụ thể (17/12/2010 09:12)