Thông tin thành viên
vaccuchuoi7
0
vaccuchuoi7
Update thông tin : 04/06/2015
Tổng số đánh giá: 8
Đánh giá tốt: 4
Đánh giá bình thường: 2
Đánh giá không tốt: 2
Nội dung Người nhận xét Lúc
dánh giá xấu vaccuchuoi5 04/06/2015 15 : 53 : 12
kkk vaccuchuoi4 04/06/2015 15 : 54 : 10
đánh iiii vaccuchuoi3 04/06/2015 15 : 55 : 54
đánh gia tốt vaccuchuoi2 04/06/2015 16 : 13 : 38
tot vaccuchuoi7 05/06/2015 05 : 38 : 19