Thông tin thành viên
vaccuchuoi
0
vaccuchuoi
Update thông tin : 23/04/2014
Tổng số đánh giá: 5
Đánh giá tốt: 1
Đánh giá bình thường: 3
Đánh giá không tốt: 1
Nội dung Người nhận xét Lúc
s vaccuchuoi 22/05/2015 17 : 26 : 21
giao dịch bình thường vaccuchuoi1 23/05/2015 04 : 28 : 02
tốt vaccuchuoi2 23/05/2015 04 : 28 : 44
không hài lòng lắm vaccuchuoi3 23/05/2015 04 : 29 : 14
thường vaccuchuoi4 23/05/2015 04 : 45 : 04